Fundacja Naszyjnik Północy

Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 
Start arrow Greenway
 •  
 •  
 •  
Greenway Naszyjnik Północy Drukuj
Główne założenia i kryteria dla turystyki przyjaznej dla środowiska,które są również założeniami głównymi dla opracowanej trasy "Greenway - Naszyjnik Północy" to:
 • Imagewspieranie społeczności lokalnych (rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów, ochrona tradycyjnych zawodów),
 • zachowanie krajobrazu i wkład w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • korzystanie z lokalnych zasobów (walorów przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej i żywieniowej, usługowej, usług i produktów miejscowych),
 • łączenie krajów, regionów, gmin i ludzi,
 • wnoszenie dodatkowych wartości dla mieszkańców (pomoc w docenianiu i odkryciu tożsamości, poprawa warunków i jakości życia),
 • dostarczanie informacji i umożliwianie turystom dogłębniejszego poznania regionu, jego problematyki, lokalnych inicjatyw, działań, organizacji etc.,
 • promowanie niezmotoryzowanych form transportu oraz przyjaznych dla środowiska (łagodnych) form turystyki.
Zaczątkiem do tworzenia szlaku "Greenway - Naszyjnik Północy" jest podpisane w 1999 roku Społeczne Porozumienie Naszyjnik Północy, którego jednym z zadań jest rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska.
 
Szlak rowerowy "Greenway - Naszyjnik Północy" o długości 870 km zaczyna się i kończy w pięciotysięcznym mieście Debrzno. Obejmuje swoim zasięgiem obszar czterech województw: zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Przebiega przez trzydzieści gmin. Zmierza przez zróżnicowany postglacjalny obszar Pomorza Środkowego i Pomorza Wschodniego.
 
W ramach projektu nastąpi:
 • wytyczenie 870 km szlaku rowerowego "Greenway - Naszyjnik Północy" – pętla główna, oznakowanie 870 km szlaku głównego zgodnie z normami UE,
 • inwentaryzacja bazy noclegowej, zasobów przyrodniczych, zabytków, atrakcji turystycznych, rzemiosła artystycznego, dziedzictwa kulturowego (teren województw: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko – pomorskie, wielkopolskie),
 • budowa małej architektury na szlaku,
 • wydanie publikacji
 • stworzenie innowacyjnego produktu turystycznego w postaci szlaku turystycznego z bardzo bogatą ofertą,
 • zwiększenie masowego ruchu turystycznego i kontrola nad nim,
 • tworzenie alternatywnych źródeł dochodu dla około 300 podmiotów (baza noclegowa i gastronomiczna, rękodzieło, wypożyczalnie sprzętu, biura turystyczne) i wzrost dochodów mieszkańców,
 • aktywizacja mieszkańców wsi, ożywienie gospodarki lokalnej i wzmocnienie przedsiębiorczości wśród miejscowej ludności (korzystanie z lokalnych zasobów),
 • rozwój turystyki kwalifikowanej przyjaznej dla środowiska,
 • poprawa jakości świadczonych usług,
 • promocja regionu,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • nasadzenia nowych drzew i krzewów szlachetnych,
 • likwidacja nielegalnych wysypisk,
 • usprawniona współpraca i integracja różnych środowisk (jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, gestorów bazy turystycznej, sektora ngo, środowisk młodzieżowych) na rzecz rozwoju turystyki, zrównoważony rozwój regionu.
 
Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 

Utworzenie strony zrealizowano dzięki wsparciu:
Ministerstwa Sportu i Turystyki Zarządu Wojewódzka PomorskiegoPomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej